Inledning Nuläge Vision Hemsidan

PROTOKOLL FÖRT VID RUDA SAMHÄLLSFÖRENINGS ÅRSMÖTE 2024.02.27 I RUDA BYGDEGÅRD

§ 1 Mötets öppnande
Då samhällsföreningens ordförande Majlis Axelsson pga sjukdom inte kunde närvara vid årsmötet hälsade kassör Sven-Allan Törnqvist alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

§ 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Årsmötet valde Anita Törnkvist till ordförande samt Kristina Wickman som sekreterare.

 § 3. Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes av årsmötet.

§ 4. Val av justerare för årsmötesprotokollet
Till att justera protokollet valdes Krister Malmgren och Dan Mattisson.

§ 5. Fråga om kallelse till mötet behörigen skett (8 dagar innan)
Årsmötet ansåg att mötet utlysts på ett korrekt sätt.

§ 6. Styrelsens verksamhetsberättelse
Mötesordförande Anita Törnkvist läste upp styrelsens verksamhetsberättelse

§ 7. Kassörens förvaltningsberättelse
Kassören Sven-Allan Törnqvist läste upp förvaltningsberättelsen.

§ 8.Revisorernas berättelse
Mötesordförande Anita Törnkvist läste upp revisorernas berättelse.

 § 9.Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutade ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

§ 10. Beslut med anledning av föreningens vinst/förlust enligt balansräkningen
Årsmötet beslutade att årets redovisade underskott om -7374 kr förs över i ny räkning.

§ 11. Fastställande av medlemsavgifter
Årsmötet beslutade att samma medlemsavgifter gäller för Samhällsföreningen som för Bygdegården, dvs 100kr/person för medlem över 18 år i en förening och 150kr/person över 18 år som vill vara medlem i bägge föreningarna.

§ 12. Val av styrelse, revisorer och valberedning

a) till ordförande på 1 år Majlis Axelsson, (omval)
b) till ledamöter på 2 år Kalle Åberg, (omval)
Pontus Karlsson, (omval)
Sune Olsson, (nyval)
Dan Mattisson, (nyval)
c) kvarstår ett år i styrelsen Lotta Nilsson
Sven-Allan Törnqvist
Anna-Karin Broström
Krister Malmgren
d) ersättare på 2 år Rune Hellqvist (nyval)
Kristina Roos (nyval)
e) till revisor på 2 år Lennart Petersson, ordinarie (omval)
f) kvarstår 1 år Olof (Nole) Johansson, ordinarie
g) revisorsuppl. på 1 år Jan Nilsson, (omval)
h) valberedning Ingen valberedning kunde utses. Mötet gav styrelsen i uppdrag att försöka få en valberedning på plats under året.
     

§ 13. Val av fullmaktshavare som har rätt att företräda föreningen gentemot Högsby Sparbank var för sig eller två i förening
A
. Fullmaktshavare och fullmaktsgivare enligt sparbankens beteckningar på företrädare mot banken. Årsmötet beslutade att utse ordförande Majlis Axelsson och kassör Sven-Allan Törnqvist eller den de/den sätter i sitt ställe, att oinskränkt företräda föreningen: var för sig.
B. Val av 2 fullmaktsgivare som skall ange i vilken omfattning fullmaktshavare har rätt att företräda föreningen i bankärenden. Fullmaktsgivare och fullmaktshavare kan vara samma personer. Årsmötet beslutade att utse Majlis Axelsson och Sven-Allan Törnqvist att vara föreningens fullmaktsgivare.

§ 14. Övriga frågor
Dan Mattisson ställde en fråga angående bidrag för ungdomsverksamhet. Sven-Allan Törnqvist svarade på hans fråga att kommunen prioriterar föreningar med ungdomsverksamhet vid bidragsfördelningen. Det medför att föreningar som vänder sig mot äldre eller har svårt att bedriva ungdomsverksamhet i många fall får minskade bidrag.

§ 15. Avslutning på årsmötet
Mötesordförande Anita Törnkvist avslutade årsmötet och tackade för visat intresse.

Ruda 2024-02-27

Ordförande Anita Törnkvist (ordf)

Vid protokollet: Kristina Wicckman

Justerare: Krister Malmgren, Dan Mattisson