Inledning Nuläge Vision Hemsidan

PROTOKOLL FÖRT VID RUDA SAMHÄLLSFÖRENINGS ÅRSMÖTE 2022.04.21 I RUDA BYGDEGÅRD

§ 1 Mötets öppnande
Ordförande Majlis Axelsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande för årsmötet valdes Solveig Ek och till sekreterare Laila Hellqvist.

 § 3. Fastställande av dagordning
Mötet förklarade att föreslagen dagordning kunde godkännas utan justeringar.

§ 4. Val av justerare för årsmötesprotokollet
Till att justera mötesprotokollet utsågs Lasse Thörngren och Rune Hellqvist.

§ 5. Fråga om kallelse till mötet behörigen skett (8 dagar innan)
Kallelse har utgått i god tid före föreskriven tid och godkändes av mötet.

§ 6. Styrelsens verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelse för 2021 har delats ut före mötet varför den bara "ögnades" igenom. Verksamhetsberättelsen godkändes därefter av årsmötet och lades till handlingarna.

§ 7. Kassörens förvaltningsberättelse
Balans- och resultaträkning delades ut till samtliga närvarande och redovisning gjordes av kassören Sven-Allan Törnqvist.  Noterades att årets resultat visade en förlust om 7 315kr, detta främst pga att kommunen dragit in hyresbidraget till aktivitetshuset Punkten. Balans- och resultaträkningen godkändes av årsmötet och lades till handlingarna.

§ 8.Revisorernas berättelse
R
evisionsberättelsen lästes upp av Solveig Ekh. Den godkändes därefter av årsmötet och lades till handlingarna.

 § 9.Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 10. Beslut enligt balans- och resultaträkning
Beslutades att årets redovisade underskott 7 315kr förs över i ny räkning.

§ 11. Fastställande av medlemsavgifter
Styrelsen föreslog att medlemsavgiften inte ändras. För att förenkla hanteringen för Ruda Samhällsförening och Ruda Bygdegård tas medlemsavgifterna in enligt följande:

  • Man kan vara medlem i en eller båda föreningarna.
  • Medlemsskap i en förening är 100kr /person och år för den som fyllt 18 år.
  • Medlemskap i båda föreningarna 150kr /person och år för den som fyllt 18 år.
  • Barn under 18 år behöver inte betala medlemsavgift.

§ 12. Val av styrelse, revisorer och valberedning

a) till ordförande på 1 år omvaldes Majlis Axelsson
b) till ledamöter på 2 år Anita Küch, (omval)
Kristina Roos, (omval)
Pia Stigsdotter, (omval)
Lasse Thörngren, (omval)
c) följande ledamöter har ett år kvar i styrelsen Lotta Nilsson
Sven-Allan Törnqvist
Sune Olsson, suppleant
d) till revisor på 2 år Lennart Petersson, ordinarie (omval)
e) kvarstår 1 år Jan-Olof (Nole) Johansson, ordinarie
f) revisorsuppl. på 1 år Jan Nilsson, (omval)
g) valberedning Ingen valberedning kunde utses. Mötet gav styrelsen i uppdrag att försöka få en valberedning på plats under året.
     

§ 13. Val av fullmaktshavare och fullmaktsgivare, enligt sparbankens nya beteckningar på företrädare mot banken.
Årsmötet beslutade att utse ordf.  Majlis Axelsson och kassör Sven-Allan Törnqvist eller den de/den sätter i sitt ställe, att oinskränkt företräda föreningen var för sig.
Årsmötet beslutade vidare att utse Majlis Axelsson och Sven-Allan Törnqvist att vara föreningens fullmaktsgivare

§ 15. Avslutning på årsmötet
Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och avslutade årsmötet. Därefter serverades pizzabitar och dricka.

Ruda 2022-04-21

Ordförande Solveig Ek (ordf)

Vid protokollet: Laila Hellqvist

Justerare: Lasse Thörngren och Rune Hellqvist