Inledning Nuläge Vision Hemsidan

PROTOKOLL FÖRT VID RUDA SAMHÄLLSFÖRENINGS ÅRSMÖTE 2018.03.20 I RUDA BYGDEGÅRD

§ 1 Mötets öppnande
Ordförande Majlis Axelsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande för årsmötet valdes Majlis Axelsson och Rune Hellquist valdes till sekreterare.

 § 3. Fastställande av dagordning
Mötet förklarade att föreslagen dagordning kunde godkännas utan justeringar.

§ 4. Val av justerare för årsmötesprotokollet
Till justeringsmän för årets protokoll valdes Lotta Nilsson och Simon Måhlberg.

§ 5. Fråga om kallelse till mötet behörigen skett (8 dagar innan)
Kallelse har utgått i god tid före föreskriven tid och godkändes av mötet.

§ 6. Styrelsens verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelse har medföljt kallelsen varför den bara "ögnades" igenom. Verksamhetsberättelsen godkändes därefter av årsmötet och lagdes till handlingarna.

§ 7. Kassörens förvaltningsberättelse
 

Balans- och resultaträkning delades ut till samtliga närvarande och en redovisning gjordes av kassören Sven-Allan Törnqvist. Noterades att årets resultat visar en vinst om 34 684,15 kr detta främst p.g.a. att "Byapengen" som inte kommit in under förra året har kommit in under 2017. Noterades också att det väsentligt höjda bidraget till blommor (från ca 2000 till drygt 15000) inte kunnat utnyttjas fullt ut varför en del återbetalats till kommunen. Ordförande tackade kassören för redovisningen. Balans- och resultaträkningen godkändes därefter av årsmötet och lades till handlingama.

§ 8.Revisorernas berättelse
R
evisionsberättelsen lästes upp. Den godkändes därefter av årsmötet och lades till handlingarna.

 § 9.Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 10. Beslut enligt balans- och resultaträkning
Beslutades att årets redovisade överrskott om 34 684,15 kr förs över i ny räkning.

§ 11. Fastställande av medlemsavgifter
Styrelsen föreslog att medlemsavgiften på 125:-/år bibehålles. Förslaget godkändes av årsmötet.

§ 12. Val

a) till ordförande på 1 år omvaldes Majlis Axelsson
b) till ledamöter på 2 år Lotta Nilsson (omval)
Sven-Allan Törnqvist (omval)
Hasse Levin (nyval)
Simon Målberg (nyval)
c) följande ledamöter har ett år kvar i styrelsen Anita Küch
Kristina Roos
Pia Stigsdotter
Lasse Thörngren
  till suppleanter på 2 år Sune Olsson (nyval)
c) suppleant med ett år kvar Rune Hellquist
Peter Billgren
d) till revisor på 2 år Jan-Olof (Nole) Johansson, ordinarie, (omval)
Birgitta Palmgren, suppl, (omval)
e revisor med ett år kvar
revisorsuppl. med ett år kvar
Lennart Petersson, ordinarie
Jan Nilsson, suppl
f) valberedning Simon Målberg skall hjälpa styrelsen att försöka finna nya valberedare.

§ 13. Övriga frågor:
Noterades att Handelsbanken avslutat "Fremonts fond" som förvaltats där. Efter beslut i den gemensamma styrgruppen för fonden bestämdes att kvarvarande medel deponeras på Samhällsföreningens konto för att disponeras gemensamt av föreningarna i Ruda. (Framgår av balansräkningen). Diskuterades möjligheten att "ta över" toaletthuset vid macken. Majlis med flera fortsätter bevaka detta.

Majlis kallar föreningarna till en "Gemensam blomplanteringsdag"  -när snön har gått bort. (Ruda samhällsförening, idrottsförening, pro, bygdegård).

§ 14. Avslutning på årsmötet
Majlis tackade de närvarande för visat intresse, inbjöd till ett trivsamt umgänge med mingel, frukt och dryck och avslutade mötet.

Information
Därefter fick vi lite information om framdragningen av fiberkabel i Ruda. Stephan Swaleng berättade att man har börjat vid äggpackeriet och att man sakta men säkert tar sig vidare genom Ruda. Förhoppningen är att det blir färdigt under 2017 i Ruda samhälle. Om man inte har anmält sig tidigare, bör man göra det snarast till Högsbynät. När Högsbynät grävt sig förbi tomten blir det väldigt mycket dyrare att ansluta sig i efterhand.

Efter ett antal frågor till och svar från Stephan tackade ordförande för ett trevligt årsmöte och intressant information och inbjöd till ett trivsamt umgänge med frukt och dryck.

Ruda 2018-03-25

Ordförande Majlis Axelsson (ordf)

Vid protokollet: Rune Hellquist (v ordf)

Justerare: Lotta Nilsson och Simon Målberg