Inledning Nuläge Vision Hemsidan

PROTOKOLL FÖRT VID RUDA SAMHÄLLSFÖRENINGS ÅRSMÖTE 2016.03.07 I FOLKETS HUS I RUDA

§ 1 Mötets öppnande
Ordförande Majlis Axelsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande för årsmötet valdes Rune Hellquist och Kerstin Winkler valdes till sekreterare.

 § 3. Fastställande av dagordning
Mötet förklarade att föreslagen dagordning kunde godkännas utan justeringar.

§ 4. Val av justerare för årsmötesprotokollet
Till justeringsmän för årets protokoll valdes Sune Olsson och Hans Hansson.

§ 5. Fråga om kallelse till mötet behörigen skett (8 dagar innan)
Kallelse har utgått i god tid före föreskriven tid.

§ 6. Styrelsens verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelse har medföljt kallelsen varför den bara "skummades" igenom. Verksamhetsberättelsen godkändes därefter av årsmötet och lagdes till handlingarna.

§ 7. Kassörens förvaltningsberättelse
Balans- och resultaträkning delades ut till samtliga närvarande och en presentation av siffrorna gjordes av kassören Sven-Allan. 
Balans- och resultaträkningen godkändes därefter av årsmötet och lades till handlingarna

§ 8.Revisorernas berättelse
Revisionsberättelsen lästes upp. Den godkändes därefter av årsmötet och lades till handlingarna

 § 9.Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 10. Beslut enligt balans- och resultaträkning
Beslutades att årets resultat förs över i ny räkning.

§ 11. Fastställande av medlemsavgifter
Styrelsen föreslog att medlemsavgiften på 125:-/år bibehålles. Godkändes av årsmötet.

§ 12. Val

a) till ordförande på 1 år omvaldes Majlis Axelsson
b) till ledamöter på 2 år Pernilla Karlsson (omval)
Lotta Nilsson (omval)
Sven-Allan Törnqvist (omval)
John Viberg (nyval)
c) till suppleanter på 2 år Rune Hellquist (vakans 1 år)
Johny Johansson (nyval)
d) till revisor på 2 år omvaldes Jan-Olof (Nole) Johansson
e) till revisorssuppleant 2 år omvaldes Birgitta Palmgren
f) valberedning Johan Smith, sammankallande, utser ytterligare två personer 
g) följande ledamöter har ett år kvar i styrelsen Theresa Manitz
Pia Stigsdotter
Lasse Thörngren
Kerstin Winkler

 Inge Johansson(revisor)

 

§ 13. Övriga frågor:
Rune informerade i korthet om Folkets Hus ekonomiska bekymmer och vad vi försöker hjälpa till med.

Anders Svensson, politiker i Högsby kommun berättade lite om vad som händer och kommer hända här i Högsby och ute i samhällena. Bland annat berättade han att rondellen i Högsby ska snyggas till. Skolan i Högsby behöver ha en säkrare trafiklösning för att eleverna ska kunna ta sig till och från skolan på ett tryggt sätt. Härtittar man på lösningar. TyggaHem- äldreboenden  kommer att renoveras och viss nybyggnation kommer ske.

När det gäller Ruda-skolan kommer renovering av gymnastiksalens tak att ske samt att man kommer sätta in nya fönster i samma byggnad. Man kommer sänka hastigheten genom Ruda samhälla till 40 km/tim istället för som idag 50 km/tim. Det är ännu så länge på planeringsstadium, så något datum är inte fastställt ännu.
Han pratade lite om toaletterna i aktivitetsparken och tyckte att det är något som måste prioriteras och undrade lite om våra funderingar kring detta.
Han informerade även om att kommunen ser ett stort behov att att nyanställa personal inom främst omsorgen, men även på bla ekonomiavdelningen samt receptionen. Vi resonerade även kring behovet av kommunikationer för att folk ska kunna bo och leva i kommunen.
Lars Lundgren VA-chef samt Eling Svensson, renhållingsingenjör infomerade om underhåll, nyinvesteringar i reningsverk. I dagsläget klarar reningsverket de värden som behövs, men de är i dåligt skick och där måste något göras. Man beräknar att detta arbete ska kunna påbörjas under hösten 2017.

När det gäller sophanteringen i kommunen berättade Elin att ett nytt avfallssystem kommer introduceras under våren och hösten 2017. Det innebär att man kommer ha 2 soptunnor med totalt 8 fack för sortering av sitt hushållsavfall. Detta kommer innebära en taxehöjning, men den kommer inte överstiga 1 000kronor/år. Vad detkommer sluta på kommer fastställas under våren 2016.

§ 14. Avslutning på årsmötet
Rune tackade samtliga deltagare för visat intresse och mötet avslutades med lite trevligt "mingel" tillsammans med frukt och dryck.

Ruda 2016-03-07

Ordförande Rune Hellquist (v.ordf)

Vid protokollet: Kerstin Winkler (sekr)

Justerare: Sune Olsson och Hans Hansson.