Inledning Nuläge Vision Hemsidan

PROTOKOLL FÖRT VID RUDA SAMHÄLLSFÖRENINGS ÅRSMÖTE 2015.03.09 I FOLKETS HUS I RUDA

§ 1 Mötets öppnande
Ordförande Majlis Axelsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande för årsmötet valdes Rune Hellquist och Kerstin Winkler valdes till sekreterare.

 § 3. Fastställande av dagordning
Mötet förklarade att föreslagen dagordning kunde godkännas utan justeringar.

§ 4. Val av justerare för årsmötesprotokollet
Till justeringsmän för årets protokoll valdes Sune Olsson och Hans Hansson.

§ 5. Fråga om kallelse till mötet behörigen skett (8 dagar innan)
Kallelse har utgått i god tid före föreskriven tid.

§ 6. Styrelsens verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelse har medföljt kallelsen varför den bara "skummades" igenom. Verksamhetsberättelsen godkändes därefter av årsmötet och lagdes till handlingarna.

§ 7. Kassörens förvaltningsberättelse
Balans- och resultaträkning delades ut till samtliga närvarande och en presentation av siffrorna gjordes av kassören Sven-Allan.
Noterades att årets resultat uppgår till en förlust om 11 095:-. Balans- och resultaträkningen godkändes därefter av årsmötet och lades till handlingarna

§ 8.Revisorernas berättelse
Revisionsberättelsen lästes upp. Den godkändes därefter av årsmötet och lades till handlingarna

 § 9.Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 10. Beslut enligt balans- och resultaträkning
Beslutades att årets underskott om 11 095:- förs över i ny räkning.

§ 11. Fastställande av medlemsavgifter
Styrelsen föreslog att medlemsavgiften på 125:-/år bibehålles. Godkändes av årsmötet.

§ 12. Val
Då styrelsen under året, inte kunnat finna någon/några personer, som varit villiga att bli valberedare, har styrelsen själv tagit fram förslag till ledamöter. Styrelsen fick också uppdraget att försöka få fram ytterligare en suppleant då Laila har valt att avgå och valberedningen inte kunna få fram något nytt namn.

Årsmötet valde nedanstående personer.

a) till ordförande på 1 år omvaldes Majlis Axelsson
b) till ledamöter på 2 år Theresa Manitz (nyval)
Pia Stigsdotter (omval)
Lasse Thörngren (omval)
Kerstin Winkler (omval)
c) till suppleanter på 2 år valdes Sune Olsson
Vakant
d) till revisor på 2 år omvaldes Inge Johansson
e) till revisorssuppleant omvaldes Birgitta Palmgren
f) valberedning styrelsen fick i uppdrag att söka nya valberedare
G) följande ledamöter har ett år kvar i styrelsen Rune Hellquist
Åke Lundberg
Lotta Nilsson
Sven-Allan Törnqvist
 Jan-Olof (Nole) Johansson(revisor)

 

§ 13. Övriga frågor:
Sune informerade om bevakningsgruppens arbete. Kommunen tycker verksamheten är bra och har lovat att bidra

till skatt och försäkring på bilen. Han meddelar även att det finns gott om plats om det finns fler som är

intresserade av att hjälpa till med verksamheten.

a) Rune informerade kort om arbetet som pågår i Aktivitetsparken, även här finns det gott om plats för fler frivilliga som vill/kan hjälpa till.

b) Vår rastplats här i Ruda har Trafikverket beslutat lägga ner. Rune informerar om vad vi gjort för att få ha kvar den, samt vilket arbete som vi kommer fortsätta bedriva i denna fråga.

c) Åke informerar om cykelgruppens arbete för att få till stånd skyltning på trevliga cykelvägar samt vårt arbete för att få tillstånd ett leader-projekt för att kunna få en cykelväg mellan Ruda och Högsby.

d) Kerstin informerar kort om den nybildade föreningen HSSL-Högsby. Dvs Hela Sverige Ska Leva. Denna förening har styrelsemöte den 12 mars och alla är välkomna.

e) Majlis berättar om verksamheten i Punkten. Även här behövs fler frivilliga krafter för att vi ska få behålla våra ungdomar i bygden.

d) Bredbandsgruppen har inbjudit Högsby-nät som informerar lite om deras verksamhet och hur långt man har kommit ute i grannområdet. Det framkom att Högsby-nät har “kö”. Ruda måste skynda på för att hinna med och kan komma ifråga tidigast om två år som det ser ut just nu.

e) Ruda Folkets Hus meddelade även att årsmöte hålls den 11 mars och ser gärna att många sluter upp även på detta möte

§ 14. Avslutning på årsmötet
Rune tackade samtliga deltagare för visat intresse och mötet avslutades med lite trevligt "mingel" tillsammans med frukt och dryck.

Ruda 2015-03-09

Ordförande Rune Hellquist (v.ordf)

Vid protokollet: Kerstin Winkler (sekr)

Justerare: Sune Olsson och Hans Hansson.