Inledning Nuläge Vision Hemsidan

PROTOKOLL FÖRT VID RUDA SAMHÄLLSFÖRENINGS ÅRSMÖTE 2013.03.21 I FOLKETS HUS I RUDA

§ 1
Rune Hellquist hälsade alla välkomna till årsmötesförhandlingarna.

§ 2.
Till ordförande för mötet valdes Rune Hellquist och som sekreterare Laila Hellquist

 § 3.
Dagordningen godkändes och fastställdes.

§ 4.
Till justerare valdes Sune Olsson och Kerstin Winkler.

§ 5.
Fastslogs att mötet var i laga ordning sammankallat.

§ 6.
Styrelsens verksamhetsberättelse, som varit utsänd tillsammans med kallelsen, gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna

§ 7.
Kassören Sven-Allan Törnqvist föredrog förvaltningsberättelsen. Året visade ett litet minusresultat (-341:-). Den ekonomiska rapporten lades därefter till handlingarna.

§ 8.
Laila Hellquist läste upp revisorernas berättelse. Revisionsberättelsen lades därefter till handlingarna.

 § 9.
Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 10.
Nettoresultatet förs i ny räkning.

§ 11.
Fastställande av medlemsavgift: Årsmötet beslutade att medlemsavgiften även för 2014 förblir 125:-/hushåll.

§ 12. Val
Då styrelsen under året, inte kunnat finna någon/några personer, som varit villiga att bli valberedare, har styrelsen själv tagit fram förslag till ledamöter.

Årsmötet valde nedanstående personer.

a) till ordförande på 1 år nyvaldes Majlis Axelsson
b) till ledamöter på 2 år nyvaldes Inga-Lill Andersson
nyvaldes Pia Stigsdotter
nyvaldes Lasse Thörngren
omvaldes
Kerstin Winkler
c) till suppleanter på 2 år nyvaldes Laila Hellquist
nyvaldes Sune Olsson
d) fyllnadsval suppleant på 1 år nyvaldes Heike Schliebener
e) till revisor på 2 år omvaldes Inge Johansson
  till revisorsuppleant på 2 år nyvaldes Birgitta Palmgren
f) valberedning styrelsen fick i uppdrag att söka nya valberedare
g) följande ledamöter har ett år kvar i styrelsen Björn Fransson (suppl)
Rune Hellquist
Åke Lundberg
Lotta Nilsson
Sven-Allan Törnqvist
Jan-Olof "Nole" Johansson (revisor)
Birgitta Palmgren (revisor suppl)
h) adjungerade till styrelsen Hasse Levin
Stig Karlsson

§ 13. Övriga frågor:
a) Avtackningen av den avgående ordföranden, Inga-Lill Andersson, får ske senare, då hon inte kunde närvara på Årsmötet p g a den svåra bussolyckan i Ålem. Samtliga chaufförer har en kristräff i Oskarshamn.

b) Rune berättade om den träff med övriga föreningar i Ruda, som han deltagit i. Det handlade om butiken, bensinstationen, hemtjänsten, medicinutlämning och att hälsa på mötande personer.

  • Matöppet har gjort flera prisjämförelser av en ”matkasse till ordinarie pris” med olika butiker i Högsby. Kassen kostar som billigast i Högsby 1600:- och i Ruda 1650:-.
  • Bilistenbensin har också jämförts med billigaste bensin i Högsby och det kan skilja ca 20 öre/liter som mest ibland, vilket ger en merkostnad av 9:- vid full tank.
  • Om du vill hämta ut din medicin i Ruda och slippa åka in till Högsby, ringer du apoteket och säger det och de sänder den till Matöppet.
  • Samhällsföreningen lovade på ”föreningsmötet” att tillskriva kommunen om att hemtjänsten bör handla varor till sina brukare på den ort där de bor och inte alltid i Högsby. Butikerna på småorterna är viktiga. Utan butik, ingen barnfamiljinflyttning = ingen skola, ingen invandrar-inflyttning = tomma lägenheter & hus. Om ingen vill flytta hit får vi inget betalt för våra hus!

På andra småorter hälsar men ”hej” på mötande i byn. Det gjorde man även förr i Ruda. Nu vill vi börja med det igen.

§ 14.
Ordförande tackade för ett intressant och trevligt årsmöte.
Nya ordförande Majlis informerade om de blomsterkoner vi fått och om de fröer och små krukor hon köpt. Hon bad de närvarande hjälpa till att dra fram fröerna till plantor, för att sedan plantera dessa i konerna i Ruda Aktivitetspark. Hon vill se ett blomstrande Ruda till sommaren.

Majlis avslutade årsmötet. 23 deltagare besökte mötet.

Ruda 2013-03-22

Ordförande Rune Hellquist (v.ordf)

Vid protokollet: Laila Hellquist(sekr)

Justerare: Kerstin Winkler och Sune Olsson

Efter årsmötet
Sammy Gabrielsson, Högsby Nät, informerade om kommande fiber för bredband, TV och telefoni.

Högsby Nät har funnits sedan 1994. Deras affärside är att ge kommunens företag och innevånare kvalitativa bredbandsuppkopplingar till bra priser.

Byalagen/samhällsföreningarna skall samla ihop intresserade hushåll för mer information om och ev. inkoppling av bredband via fiberkabel. Fler möten kommer om detta.

 (Jonas Högquist, som också skulle närvara på Årsmötet men inte kom, var med på den krockade bussen i Ålem. Han var på sjukhuset då Årsmötet pågick, men är nu hemma enligt uppgift vi fått idag – fredag).

 Kvällen avslutades med ”fruktstund” och mingel.

Ruda 21/3 2013
/ Laila Hellquist.