Inledning Nuläge Vision Hemsidan

PROTOKOLL FÖRT VID RUDA SAMHÄLLSFÖRENINGS ÅRSMÖTE 2012.03.07 I FOLKETS HUS I RUDA

§ 1
Rune Hellquist hälsade alla välkomna till årsmötesförhandlingarna.
Rune meddelade att en av styrelsemedlemmarna, Kerstin Levin, gått bort under året. Hon var en intresserad och aktiv ledamot, som lämnat ett ljust minne efter sig

§ 2.
Till ordförande för mötet valdes Rune Hellquist och som sekreterare Laila Hellquist

 § 3.
Dagordningen godkändes och fastställdes.

§ 4.
Till justerare valdes Stig Karlsson och Bertil Svanström.

§ 5.
Fastslogs att mötet var i laga ordning sammankallat.

§ 6.
Styrelsens verksamhetsberättelse, som varit utsänd tillsammans med kallelsen, gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna

§ 7.
Kassören Sven-Allan Törnqvist föredrog förvaltningsberättelsen. Året visade ett plusresultat (7431:-). Den ekonomiska rapporten lades därefter till handlingarna.

§ 8.
Inge Johansson föredrog revisorernas berättelse. Revisionsberättelsen lades därefter till handlingarna.

 § 9.
Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 10.
Nettoresultatet förs i ny räkning.

§ 11.
Fastställande av medlemsavgift: Årsmötet beslutade att medlemsavgiften även för 2013 förblir 125:-/hushåll.

§ 12. Val
Val: Marianne Karlsson agerade valberedare och föreslog nedanstående personer, vilka därefter valdes. 

a) till ordförande på 1 år omvaldes Inga-Lill Andersson
b) till kassör på 2 år omvaldes Sven-Allan Törnqvist
c) till ledamöter på 2 år omvaldes Rune Hellquist
nyvaldes Åke Lundberg
nyvaldes Lotta Nilsson
d) till suppleanter på 2 år nyvaldes Lasse Thörngren
nyvaldes Björn Fransson
e) till suppleanter på 1 år omvaldes Stig Karlsson
  till revisor på 2 år omvaldes Jan-Olof Johansson
  till revisorsuppleant på 2 år nyvaldes Birgitta Palmgren
f) valberedning styrelsen fick i uppdrag att söka nya valberedare
  följande ledamöter har ett år kvar i styrelsen Laila Hellquist
Majlis Axelsson
Sune Olsson
Kerstin Winkler
Lennart Andersson (suppl)
Inge Johansson (revisor)

§ 13. Övriga frågor:
a) Rune informerade att Punkten kommer att ha ”Öppet Hus”/Nyinvigning av Punkten den 22/3-12 kl.18.30. Alla är välkomna.

b) Rune meddelade att Samhällsföreningen fått pengar av Migrationsverket till en del nya möbler till Punkten. Möblerna är utvalda men inte hemkomna ännu.

c) Påpekande att hundbajslådan vid Samhällsföreningens kiosk inte töms. Styrelsen lovade ringa kommunen om detta.

§ 14.
Ordförande tackade för ett intressant och trevligt årsmöte som därmed avslutades. 

26 deltagare besökte årsmötet.

Ruda 2012-03-07

Ordförande Rune Hellquist (v.ordf)

Vid protokollet: Laila Hellquist(sekr)

Justerare: Stig Karlsson och Bertil Svanström

Efter en ”fruktstund” fortsatte sedan diskussion om vad som hänt sen sist i Ruda efter höstens Stormöte (se minnesanteckningar).

 

Minnesanteckningar från ”Uppföljningsmöte” med anledning av skadegörelse mm i Ruda.

Mötet hölls i anslutning till Årsmötet 7/3 2012 i Folkets Hus, Ruda

 Ca 35 personer deltog i mötet.

 Majlis Axelsson berättade om

  • -att de blivit fler ledare som gjort att man kunnat utöka aktiviteterna.
  • -att Aktivitetshuset Punkten blivit uppfräschat med nya färger. Både barn, ungdom och vuxna hjälptes åt att måla. Golven har bonats och biljardbordet har lagats. Tack vare ett bidrag från Migrationsverket kan ny soffa och fåtölj anskaffas.
  • -att man nu har idrott och lek i Sporthallen en gång i veckan.
  • -att man har pyssel mm. i Punkten en gång i veckan.

Hon noterade att det är svårt att nå de lite äldre ungdomarna. På sportlovet var det aktivitet varje dag bl.a. bastu, grillning och disco. Ca 20 barn deltog.

 Sune Olsson informerade om bevakningsgruppen

  • De har idag 11 lag på 2 personer var. De kör 2-3 kvällar var per vecka.
  •  Fler ”bevakare” är välkomna.
  •  Att det hjälper med bevakning intygade Lotta, Marianne och Monika. Det har blivit lugnare ute även om det pågår något ”skumrask” med byte av varor mellan olika bilar.

Anders Ivansson på kommunen har lovat att bevakningsgruppen får en ny/annan bil i vår (Volvo).

Polisen Nils-Erik Nilsson tycker att det blivit lugnare i hela området. Bara 12-15 brott har hänt den sista tiden (3 mån.) i kommunen. En av ”orosmännen” från i höstas lagförs för skadegörelsen.

Det finns mycket droger i omlopp i Oskarshamn.

Rektor Roger Petersson, pratade om att ”aktiviteter” inte är en garanti för att slippa ”förstörare”. Men aktiviteter för ungdomar är viktigt, det minskar nyrekrytering till ”förstörare”.

Att skadegörelse är smittsamt, att alkohol ligger bakom mycket. Skolan har ett projekt mot alkohol, där föräldrar ska våga vara föräldrar. Att olika projekt är ”Färskvara”, man måste orka fortsätta.
Han tackade för allt arbete som läggs ner. Det betyder mycket.

Majlis lovade kontakta Tony och Calle, för att få bort ”kladdet” på vägg och fönster vid ”Bringholtz”.

Ruda 7/3 2012
/ Laila Hellquist.