Inledning Nuläge Vision Hemsidan

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED RUDA SAMHÄLLSFÖRENING 2011.03.16 I PUNKTEN

§ 1
Ingalill Andersson hälsade alla välkomna till årsmötesförhandlingarna.

§ 2
Till ordförande för mötet valdes Rune Hellquist och som sekreterare Laila Hellquist

§ 3
Dagordningen godkändes och fastställdes.

§ 4
Till justerare valdes Lotta Nilsson och Sune Olsson.

§ 5
Fastslogs att mötet var i laga ordning sammankallat.

§ 6
Styrelsens verksamhetsberättelse, som varit utsänd tillsammans med kallelsen, gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna. Det påpekades att Samhällsföreningen har en mängd aktiviteter, men bara en liten del av Rudaborna kommer till dessa.

§ 7
Kassören Sven-Allan Törnqvist föredrog förvaltningsberättelsen. Året visade ett mindre minusresultat (2463 kr). Den ekonomiska rapporten lades därefter till handlingarna.

§ 8
Laila Hellquist föredrog revisorernas berättelse. Revisionsberättelsen lades därefter till handlingarna.

§ 9
Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 10
Nettoresultatet förs i ny räkning.

§ 11
Fastställande av medlemsavgift: Årsmötet beslutade att medlemsavgiften även för 2012 förblir 125:-/hushåll.

 §12 Val

a) till ordförande på 1 år omvaldes Inga-Lill Andersson
b) till kassör på 1 år omvaldes Sven-Allan Törnqvist
c) till ledamöter på 2 år omvaldes Laila Hellquist
nyvaldes Majlis Axelsson
nyvaldes Sune Olsson
nyvaldes Kerstin Winkler
d) till suppleanter för 2 år omvaldes Lennart Andersson
nyvaldes Åke Lundberg
nyvaldes Lotta Nilsson
e) till suppleanter för 1 år nyvaldes Stig Karlsson
  till revisor för 2 år nyvaldes Inge Johansson
(Weronicha Svaleng har avsagt sig sitt revisionsuppdrag trots att ett år återstod av hennes uppdrag)
  till revisorsuppleant på 2 år styrelsen fick i uppdrag att söka 2 nya revisorssuppleanter
f) valberedning styrelsen fick i uppdrag att söka nya valberedare
  följande ledamöter har ett år kvar i styrelsen Rune Hellquis
Mikael Nåtling
Sven-Allan Törnqvist

§ 13
Övriga frågor

  1. Det behövs fler vuxna för att driva verksamheten för ungdomarna i Aktivitetshuset Punkten.

  2. Majlis berättade helt kort om Kulturskolans målarkurs i Punkten. Fina tavlor, gjorda av ungdomarna mellan 7-12 år, var upphängda på väggarna. Den 20/4 ska de visas på Tegelbruket i Högsby.

  3. Rune tackade Ingrid Bylund, som varit styrelsemedlem i många år, för hennes arbete. Blommor mm kommer att överlämnas senare.

  4. De överfulla tomterna med begagnade bilar diskuterades. Vad kan göras? Länsstyrelsen måste nog kopplas in eftersom kommunen inte tycks kunna göra något. Många röster höjdes för att det måste bli bättre ordning på skrotbilarna vid järnvägsövergången.

§14
Ordförande tackade för ett intressant och trevligt årsmöte som därmed avslutades

Ruda 2011-03-17

Ordförande Rune Hellquist (v.ordf)

Vid protokollet: Laila Hellquist(sekr)

Justerare: Lotta Nilsson och Sune Olsson

Efter årsmötesförhandlingarna visades en film från Rudadagen 1996.

 Samhällsföreningen bjöd på ”Pustasoppa” med dryck och bröd. De 21 besökarna på årsmötet lät sig väl smaka.

 De aviserade besöken av nyföretagare i Ruda uteblev pga att de inte kunde ”komma loss” från sina företag.