Inledning Nuläge Vision Hemsidan

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED RUDA SAMHÄLLSFÖRENING 2010.03.17 I FOLKETS HUS

Årsmötet inleddes med att Inga-Lill Andersson hälsade alla välkomna och särskilt de två inbjudna Jerry Svennerlind, VD och Kent Lundgren, ordf. från Konsumtionsföreningen Oskarshamn. De informerade och svarade på frågor om Konsum i Ruda och den kommande nedläggningen.
Jerry Svennerlind höll ett kortare anförande, där han gick igenom utvecklingen av Konsumbutiken i Ruda och bakgrunden till varför man beslutat att lägga ner butiken. Affären har gått med förlust de senaste 7 åren och har nu kommit till en försäljningsnivå, där intäkterna inte är tillräckliga för att ha anställda.

Jerry S drar slutsatsen att butiken nog kan drivas vidare och vara lönsam av någon privat / familj som inte har samma krav på att räkna lön för varje timma som läggs ner. Han funderade också över om det inte är tillräckligt med en livsmedelsaffär i Ruda. Kanske servicebutiken vid bensinstationen kan utöka sitt sortiment och ta över Konsums roll? Kent Lundgren påpekade också att försäljningsutvecklingen är likartad för många små butiker t.ex. i Berga och flera andra platser inom föreningens område.

Det frågades om vad som får folk att handla i butiken och vad man gjort från Konsums sida för att motverka nedgången. Svaret blev att sortiment och pris är det som styr kunderna. Man kunde av det dra slutsatsen att från Konsums sida har man inte gjort någonting för att motverka nedgången eller för att utveckla butik eller personal. Man har bara väntat på att nedgången skulle fortsätta, tills man kunde försvara en nedläggning med för dålig lönsamhet. På den direkta frågan svarade Jerry S, att man inte gjort några särskilda insatser. Den främsta orsaken till dålig försäljning är ju att Rudaborna inte handlar i Konsum.

Mot bakgrund av höga personalkostnader kom frågan om det var nödvändigt att ha öppet på söndagar. Svaret blev att man provat på andra ställen – för ett antal år sedan – och eftersom alla andra har öppet måste också Konsum ha det. På fråga till mötesdeltagarna var det ingen som ansåg att han/hon måste handla på söndagar! Jerry S framhöll att man gärna ser att någon privat köper /hyr verksamheten eller hela fastigheten. Man tänker inte ”skänka bort” företaget men räknar inte heller med någon vinst. För närvarande finns ingen seriös spekulant och han ville gärna att  Samhällsföreningen och enskilda Rudabor försöker få fram någon som är intresserad av att ta över affären. Någon särskild annonsering eller liknande för att sälja har man inte gjort. Beslutet om nedläggning är ju omskrivet!
Jerry Svennerlind och Kent Lundgren fick tack och en applåd för att det kommit till mötet och informerade.
 

Närvarande:
54 personer kom till mötet, varav ca 15 barn! Barnen kom nog mest därför att man skulle få spela ”mattcurling” gratis – men dom var hjärtligt välkomna och lyssnade uppmärksamt under hela informations- och årsmötesdelen av mötet. Sen var dom bra på att spela mattcurling.

§ 1
Ingalill Andersson hälsade alla välkomna till årsmötesförhandlingarna.

§ 2
Till ordförande för mötet valdes Rune Hellquist och som sekreterare Laila Hellquist

§ 3
Dagordningen godkändes och fastställdes.

§ 4
Till justerare valdes Majlis Axelsson och Sune Olsson.

§ 5
Fastslogs att mötet var i laga ordning sammankallat.

§ 6
Styrelsens verksamhetsberättelse, som varit utsänd tillsammans med kallelsen, gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna. Det påpekades att Samhällsföreningen har en mängd aktiviteter, men bara en liten del av Rudaborna kommer till dessa.

§ 7
Kassören Sven-Allan Törnqvist föredrog förvaltningsberättelsen. Året visade ett minusresultat p g a ungdomssatsningen på Punkten. Den ekonomiska rapporten lades därefter till handlingarna. Det kom upp ett förslag att gå ut och be företagen om sponsring till ungdomsverksamheten. Det är viktigt med ungdomslokal.

§ 8
Laila Hellquist föredrog revisorernas berättelse. Revisionsberättelsen lades därefter till handlingarna.

§ 9
Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 10
Nettoresultatet förs i ny räkning.

§ 11
Fastställande av medlemsavgift: Årsmötet beslutade att medlemsavgiften för 2011 förblir 125:-/hushåll.

 §12 Val

a) till ordförande på 1 år omvaldes Inga-Lill Andersson
b) till kassör på 1 år omvaldes Sven-Allan Törnqvist
c) till ledamöter på 2 år omvaldes Rune Hellquist
omvaldes Kerstin Levin
omvaldes Mikael Nåtling
d) till suppleanter för 2 år omval Maj-Lis Axelsson
om
val Sune Olsson
e) till suppleanter för 1 år omvaldes Lennart Andersson
nyvaldes Marcus Nåtling
  till revisor för 1 år omvaldes Jan Olof "Nole" Johansson 
omvaldes Weronicha Svaleng
  till revisorsuppleant på 1 år omvaldes Kerstin Winkler
f) valberedning  omvaldes Mikael Nåtling
(sammankallande)
Vakant (styrelsen fick i uppdrag att finna ytterligare valberedare)
PS. Efter mötet har Pether Eriksson (tel.070-6979421) accepterat att vara med i valberedningen.

§ 13
Övriga frågor:
Inga övriga frågor utöver Konsumfrågan kom upp.

§14
Förhandlingarna avslutades.

Ruda 2010-03-17

Ordförande Rune Hellquist (v.ordf)

Vid protokollet: Laila Hellquist(sekr)

Justerare: Majlis Axelsson och Sune Olsson

Efter årsmötesförhandlingarna visade Sven-Åke Abrahamsson filmer från gamla Ruda, bl.a. när Idrottsföreningen firade 50 år, Kungen var på Eriksgata, Skidtävling med Ruda IF. Filmerna var uppskattade både av den äldre och yngre publiken!

Samhällsföreningen bjöd på Pizza-bitar med dryck, från den nya innehavaren av pizzerian i Ruda. Både unga och gamla lät sig väl smaka.

Folkets-Hus-föreningen har anskaffat utrustning för mattcurling, som spelas inomhus på en speciell matta. Curling är roligt både för gammal och ung.
Bertil Svanström förklarade spelreglerna och förklarade hur spelet gick till. Ungdomarna fick visa hur man skulle göra.

Utöver medlemmar i Samhällsföreningens styrelse och särskilt inbjudna var deltagarna (ca ett 20-tal) huvudsakligen äldre Rudabor. Det var väldigt roligt att dessa kom och det är väl kanske de som hårdast drabbas av en nedläggning av Konsumbutiken. Men man frågar sig var den något yngre generationen är, som bor och har hus i Ruda. Inser de inte att allt eftersom servicen försvinner blir det mindre och mindre attraktivt att bo här. Husen sjunker i värde – om dom alls går att sälja. Engagemanget från Rudaborna är mycket dåligt – inte bara för Konsumbutiken!