Inledning Nuläge Vision Hemsidan

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED RUDA SAMHÄLLSFÖRENING 2009.03.17 HOS RÖNNERHOLMS INREDNINGS AB

Närvarande:
21 medlemmar kom till Rönnerholm Inredning och fick, efter att årsmötet var avklarat, en mycket intressant genomgång av Karl Johan Svensson, produktionsledare på företaget

§ 1
Ingalill Andersson hälsade alla välkomna.

§ 2
Till ordförande för mötet valdes Rune Hellquist och som sekreterare Laila Hellquist

§ 3
Dagordningen godkändes och fastställdes.

§ 4
Till justerare valdes Hasse Levin och Stig Karlsson.

§ 5
Fastslogs att mötet var i laga ordning sammankallat.

§ 6
Styrelsens verksamhetsberättelse, som var utsänd tillsammans med kallelsen godkändes och lades till handlingarna.

§ 7
Kassören Sven-Allan Törnqvist föredrog förvaltningsberättelsen. Året visade ett minusresultat mest p g a satsningen på Punkten. Den ekonomiska rapporten lades därefter till handlingarna

§ 8
Inga-Lill Andersson föredrog revisorernas berättelse. Revisionsberättelsen lades därefter till handlingarna.

§ 9
Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 10
Nettoresultatet förs i ny räkning.

§ 11
Fastställande av medlemsavgift. Årsmötet beslutade att höja medlemsavgiften fr. o. m. 2010, till 125 kr per hushåll.

 §12 Val

a) till ordförande på 1 år omvaldes Inga-Lill Andersson
b) till ledamöter på 2 år omvaldes Laila Hellquist
omvaldes Stig Karlsson
omvaldes Ingrid Bylund
omvaldes Gerhard Borg
c) till suppleanter för 1 år omval Maj-Lis Axelsson
omval Magnus Olofsson
om
val Sune Olsson
nyval Lennart Andersson
d) till revisor för 1 år omvaldes Jan Olof "Nole" Johansson 
Nyvaldes Weronicha Svaleng
e) till revisorsuppleant på 1 år Vakant (styrelsen fick i uppdrag att finna en suppleant)
f) valberedning  omvaldes Mikael Nåtling
(sammankallande)
Vakant (styrelsen fick i uppdrag att finna ytterligare valberedare)

§ 13
Övriga frågor:

a) Återvinningsstationen:
1) Förslag om att flytta återvinningen till parkeringsplatsen mitt emot Konsum. Ta reda på vem som äger tomten. Prata med grannhusets boende. Höra med kommunen om att få fina containrar på balkar, som i Högsby. Tillverka staket runt containrarna lokalt.

2) Flytta återvinningen utmed järnvägen, där den låg tidigare. Asfaltera platsen. Höra med kommunen om att få fina containrar på balkar, som i Högsby. Tillverka staket runt containrarna lokalt.

b) Scen och dansbana:
Samhällsföreningen har fått en dansbana att bygga upp nere vid Aktivitetsparken . Vidare har Samhällsföreningen fått pengar av Ruda IFs Supporterklubb till att bygga en scen i Aktivitetsparken.

c) Äldreveckan i Högsby kommun:
Enligt utsänt program står det att Samhälls-föreningen står för kaffe och underhållning den 20/4 i Punkten. Ingen vet vem som ska hålla i det. Måste kollas upp.

§14
Årsmötet avslutades och en intressant rundvandring i företagets lokaler följde. Karl Johan Svensson visade på olika trämaterial och demonstrerade vad en CNC -maskin kan göra.

Kvällen avslutads med kaffe & vetebröd.

Ruda 2009-03-17

Ordförande Rune Hellquist (v.ordf)

Vid protokollet: Laila Hellquist(sekr)

Justerare: Hasse Levin och Stig Karlsson