Inledning Nuläge Vision Hemsidan

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED RUDA SAMHÄLLSFÖRENING 2008.03.13 I RUDA FOLKETS HUS

Närvarande:
 

28 medlemmar kom till Folkets Hus och fick en mycket intressant redogörelse av Johan Karlsson, ny ägare till Bilisten, verkstan och hyreshuset där bredvid.
Efter honom berättade de nya ägarna till blomsteraffären i Ruda, Eva och Johan Elmgren, om hur de tänkt sig framtiden för affären. Idag har de öppet torsdag, fredag och lördag. De är duktiga på olika blomsterbindningar både till bröllop och till begravningar. I affären kommer vi att möte Annica, Lisbeth och de själva.
Rolf Bjerkeby från Fliseryd är begravningsentreprenör och finns vid blomsteraffären. Han är sångare på fritiden. Han har en grupp tillsammans med sin fru Britt och Lennart Pettersson, Ruda.

Efter ovanstående presentationer följde årsmötesförhandlingarna.

§ 1
Rune Hellquist hälsade alla välkomna.

§ 2
Till ordförande för mötet valdes Rune Hellquist och som sekreterare Laila Hellquist

§ 3
Dagordningen godkändes och fastställdes.

§ 4
Till justerare valdes Evald Karlsson och Stig Karlsson.

§ 5
Fastslogs att mötet var i laga ordning sammankallat.

§ 6
Styrelsens verksamhetsberättelse, som var utsänd tillsammans med kallelsen godkändes och lades till handlingarna.

§ 7
Kassören Sven-Allan Törnqvist föredrog förvaltningsberättelsen. Den ekonomiska rapporten lades därefter till handlingarna.

§ 8
Laila Hellquist föredrog revisorernas berättelse. Revisionsberättelsen lades därefter till handlingarna.

§ 9
Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 10
Nettoresultatet förs i ny räkning.

§ 11
Fastställande av medlemsavgift. Förra året höjdes medlemsavgiften till 100:-/hushåll. Vi beslutade att behålla den avgiften.

§12 Val

a) till ordförande på 1 år omvaldes Inga-Lill Andersson
b) till ledamöter på 2 år omvaldes Rune Hellquist
omvaldes Kerstin Levin
omvaldes Sven-Allan Törnqvist
nyvaldes Mikael Nåtling
fyllnadsval
Gerhard Borg 1 år
c) till suppleanter för 1 år nyval John Andersson
nyval Maj-Lis Axelsson
nyval Magnus Olofsson
nyval Sune Olsson
d) till revisor för 1 år omvaldes Jan Olof "Nole" Johansson 
e) till revisorsuppleant på 1 år Vakant (styrelsen fick i uppdrag att finna en suppleant)
f) valberedning omvaldes Jan Nilsson (sammankallande)
omvaldes Mikael Nåtling
Vakant (styrelsen fick i uppdrag att finna ytterligare en person)

§ 13
Övriga frågor:
a) Aktivitetshuset Punkten, som startades upp på prov i december 07och januari 08, hade en lyckad invigning den 2 februari. Hittills har 320 barn/ungdom deltagit i verksamheten. Majlis Axelsson och Mia Engström efterlyste fler vuxna till verksamheten. Det är öppet torsdagar kl.10 -12 och 16 –20 samt på lördagar kl.15 –21. Till hyreskostnaderna behövs sponsorhjälp eller andra aktiviteter (barnkalas mm.)

b) Vuxenskolan har meddelat att det kan bli kurser i släktforskning (datorer och bredband behövs), smycketillverkning och yoga i Ruda. Anmälan görs till Vuxenskolan i Högsby.

c) Den 14 april blir det Utvecklingsmöte i Punkten kl.18.30. Allmänheten, föreningar och företag är välkomna att diskutera Rudas framtid.

d) Samhällsföreningens hemsida är uppdaterad och utvidgad (se www.ruda.se).

e) Nästa styrelsemöte (konstituerande) blir den 31/3 kl.18.30 i vår Tallåslokal.

§ 14
Årsmötet avslutades.

Kvällen avslutads med kaffe, vetebröd och goda tårtor (bakade av Ingrid Bylund).

Ruda 2007-03-15

Ordförande Rune Hellquist (v.ordf)

Vid protokollet: Laila Hellquist(sekr)

Justerare: Evald Karlsson och Stig Karlsson