Inledning Nuläge Vision Hemsidan

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED RUDA SAMHÄLLSFÖRENING 2007.03.15 HOS GOTLANDSÄGG I RUDA

Närvarande:
Ett 30-tal medlemmar hade hittat till Gotlandsägg och fick en intressant redogörelse av Bodil Berkeby. Hon visade runt på företaget och berättade om äggets "vandring" från att de ställdes in i kylrummet, tills de var kontrollerade, stämplade och packade i olika småkartonger och placerade i lådor på pall för vidare distribution.

Efter studiebesöket återgick vi till samlingslokalen och årsmötesförhandlingarna.

§1
Inga-Lill Andersson hälsade alla välkomna

§2
Till ordförande för mötet valdes Rune Hellquist och som sekreterare Laila Hellquist

§3
Dagordningen godkändes och fastställdes.

§4
Till justerare valdes Jan Olof Stahlsbo och Mikael Nåtling.

§5
Fastslogs att mötet var i laga ordning sammankallat.

§6
Styrelsens verksamhetsberättelse, som var utsänd tillsammans med kallelsen godkändes och lades till handlingarna.

§7
Kassören Sven-Allan Törnqvist föredrog förvaltningsberättelsen. Den ekonomiska rapporten lades därefter till handlingarna.

§ 8
Sven-Allan föredrog revisorernas berättelse. Revisionsberättelsen lades därefter till handlingarna.

§ 9
Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet.

§10
Nettoresultatet förs i ny räkning

§11
Fastställande av medlemsavgift. Förra året höjdes medlemsavgiften till 100:-/hushåll. Vi beslutade att behålla den avgiften.

§12 Val

a) till ordförande på 1 år omvaldes Inga-Lill Andersson
b) till ledamöter på 2 år omvaldes Stig Karlsson
omvaldes
Laila Hellquist
omvaldes Ingrid Bylund
nyvaldes
Agim Rama
c) till suppleanter för 1 år nyvaldes Gerhard Borg
nyvaldes
Mikael Nåtling
d) till revisor för 1 år omvaldes Jan Olof "Nole" Johansson 
e) till revisorsuppleant på 1 år Vakant (styrelsen fick i uppdrag att finna en suppleant)
f) valberedning omvaldes Jan Nilsson (sammankallande)
omvaldes Mikael Nåtling

§13
 Övriga frågor:

  • Jan-Olof berättade om Bevakningsgruppen, som hållit på sedan 15 nov. 2006. 20 personer ingår i gruppen. Man kör ca 180 mil på 10 veckor. De har reflexvästar på sej samt skyltar i bilarna.

  • Samhällsföreningen är för anonym och gör inte så mycket för samhället.

  • "Konsumkorsningen" är farlig med alla stora bilar till industrierna på Andrées väg. Man kanske kan dra ny väg till Sinnerbovägen? Låta protestlistor ligga på företagen- industrierna, där chaufförerna kan skriva på. Det är dåligt med skyltar i samhället. Bilar hittar inte rätt. Borde finnas kartor där industrierna finns med och stor info-karta vid Bilisten. 

  • Samhällsföreningen har en dålig lokal. Man kan bara vara 8-10 per

  • Skicka ut en enkät via skolbarnen och ta reda på vad Rudaborna vill.

  • Bilda arbetsgrupper med ungdom också i för att försköna Ruda. Städa den skräpiga genomfarten av Ruda.

§14
 Årsmötet avslutades

Kvällen avslutads med goda smörgåsar. Ett stort tack till Gotlandsägg för information och rundvandring i lokalerna samt lån av årsmöteslokal.

Ruda 2007-03-15

Vid protokollet: Laila Hellquist(sekr), Rune Hellquist (v.ordf)

Justeras:           Jan Olof Stahlsbo               Mikael Nåtling