Inledning Nuläge Vision Hemsidan

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED RUDA SAMHÄLLSFÖRENING 2005.03.10 I RUDA FOLKETS HUS

Närvarande:
Ett 40-tal personer inkl. en grupp "blivande magdansöser" från Ruda. Från civilförsvarsföreningen medverkade Lars Sinnerström.

§1
Rune Hellquist hälsade välkommen och presenterade kvällens program som avslutas med kaffe och dopp.

§2
Till ordförande för mötet valdes Rune Hellquist och som sekreterare Eva Kennedy.

§3
Förslag till dagordning fördrogs och godkändes.

§4
Till justerare valdes Sven-Gunnar Carlsson och Jan Nilsson.

§5
Fråga om kallelsen behörigen skett, godkändes. Vi bör dock tänka på till nästa årsmöte att även de som bor i områden utanför samhället, t.ex. Ruda Gård och bortom Släthult (större omnejd) är välkomna som medlemmar och bör få kallelse till våra möten (även årsmötet!).

§6
Rune föredrog styrelsens verksamhetsberättelse, som även var med i utskick / kallelse. Den lades med godkännande till handlingarna. Ett "nyinflyttat par" noterade att dom trivdes och tycker att ordning och reda råder i Ruda samhälle. Några kommentarer om "hundbajs" togs upp liksom frågan om föreningen är ideell eller politisk? Samhällsföreningen är fackligt, politiskt och religiöst obunden, men vi måste ha ett gott samarbete med våra politiker vilka vi också är beroende av.

§7
Kassören Sven-Allan Törnqvist föredrog förvaltningsberättelsen där några frågor togs upp:

 • Det EU-projekt som vi haft hela 2003 avslutades i början av 2004.
 • Fotbollsgolfen har inte gått så bra som man hoppats. Kassören uppmanade alla att "puffa på" bekanta och vänner att spela forbollsgolf. Scorekort finns kvar så där finns lite "kapital" i dessa.
 • Vi har för tillfället ingen egen lokal därför betalar vi ej hyra utan endast fasta telekostnaden plus vidarekoppling.
 • Skattekontoret anser att vi inte är en "affärsdrivande ideell förening" (vi fick tillbaka mycket moms!) utan numera endast en "ren ideell förening" och därför får vi inte längre vara momsregistrerade. Den moms vi hoppats på att få tillbaka är bokförd som en särskild post detta år.
 • Det är för mycket pengar på postgirot vilket inte ger någon avkastning. Föreslogs att vi borde försöka hitta något "bättre" konto.
 • Det nyinköpta partiet "Ruda-böcker" är bokförda som varulager på revisorernas inrådan.
 • Som inventarier räknas t.ex.: Lusthuset, kiosken vid fotbollsgolfen, våra bord och bänkar i samhället, datorer och kopieringsapparat som ej är helt avskrivna.
 • Leverantörsskulden är lägenhetshyra till Stångåkonsult.
 • Bidrag har gått till utbildning och studieresa för att "komma igång" med fotbollsgolfen, vilket till en början drevs som ett " EU-mål 3-projekt". 

§ 8
Eva föredrog revisorernas berättelse ett påpekande; årtal som var fel. Sven-Allan fick i uppdrag att be om rättelse. Därefter lägges den till handlingarna.

§ 9
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§10
Nettoresultatet 3246,93 föres i ny räkning.

§11
Fastställande av medlemsavgift. Under året har 121 hushåll betalat, vilket är en liten nedgång från året före. Mötet enades om att behålla lägsta summan 50 kr/hushåll, men att det står var och en fritt att lägga mer.

§12 Val

a) till ordförande på 1 år omvaldes Inga-Lill Andersson
b) till ledamöter på 2 år omvaldes Laila Hellquist,
omvaldes
John Bylund,
omvaldes
Stig Karlsson
nyvaldes Lennart Bodin
c) ledamöter med ett år kvar Sven-Allan Törnqvist,
Rune Hellquist,
Eva Kennedy,
Kerstin Levin
d) till suppleanter för 1 år nyvaldes Ingela Jacobsson
o
mvaldes Annkie Nyström,
omvaldes Ingrid Bylund,
omvaldes Bernt Persson
e) till revisor för 1 år omvaldes Jan Olof "Nole" Johansson 
f) till revisorsuppleant på 1 år nyvaldes Willy Liljegren
g) valberedning Valberedning
Jan Nilsson (omval)
Sammankallande
Eva Kennedy (omval)

§13
 Övriga frågor:

 • Skyltar som visar hus till salu kantar vägar och gator. Man kan få intrycket att hela samhället är till salu. De borde placeras på annat sätt. De kan ev. placeras ca 3 met. in på tomten. Den som söker hittar dem ändå. Eller så räcker det att husen finns på mäklarnas hemsida och annons. Adress / vägbeskrivning finns ju också hos mäklarna.

 • Biblioteket som stänger den 1 april 2005 diskuterades livligt och många var överens om att det är viktigt att behålla det i någon form. Ca 10 personer sade sig vara intresserade av att hjälpa till om man kan köra i samhällsföreningens regi (eller annan). Det finns ett protokoll (enl. kommunen från tidigare) att samlings- / mötesplats skall finnas i varje by / samhälle. Eva har haft kontakt med Solweig Ekh som var positiv men också med Christina Dahlén som inte var lika positiv. Rune frågade om det finns fler föreningar som var intresserade att medverka (ordförande från två andra fanns med under mötet) - inga konkreta löften avgavs dock.

 • Vad gäller gång- och cykelväg (GC-väg) Ruda - Högsby skulle frågan tas upp vid kaffet. Även att asfalt som tas från Glasbruksområdet och Ruda Exportträ skall läggas på deponin i Högsby skulle tas senare. Diskussionerna drog dock ut på tiden varför dessa frågor får tas upp på kommande styrelsemöte?

§14 Årsmötet avslutades.

Ett tiotal tjejer dansade magdans vilket kändes som ett mycket exotiskt inslag i Ruda som under de sista veckorna varit täckt av en halv meter snö. Mycket duktiga flickor som avtackades med en stor applåd.

Till sist var det Lars Sinnerström, Civilförsvarsföreningen, som berättade om deras verksamhet och hur viktigt den är. Man håller kurser i Hemberedskap (handlar bl.a. om elavbrott), Friluftssäkerhet och Hemsäkerhet, som är främst för pensionärer. Kursen "Säkrare Seniorer" ger tips om hur man lever säkrare i ett framtida boende. 
Minimum är 15 deltagare, 3 timmars kurs och den är kostnadsfri.
Intresseanmälan skickades runt och 19 personer antecknade sitt intresse. PRO:s studieorganisatör Gerd Andersson fick listan. Både dag- och kvällskurs är önskvärt. Att lägga ut en anmälningslista i Konsum föreslogs. Eva kan ta den uppgiften. Ett häfte "Håll dig på benen" som Bror Martinsson lämnade ut under "Äldreveckan" och som rör ämnet kan läggas ut samtidigt.

Ruda 2005-03-10

Vid protokollet: Eva Kennedy(v.sekr), Rune Hellquist (v.ordf)

Justeras:            Jan Nilsson            Sven-Gunnar Karlsson