Inledning Nuläge Vision Hemsidan

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED RUDA SAMHÄLLSFÖRENING 2004.03.15 HOS SPALJISTEN I RUDA

§1
Rune Hellquist hälsade de 25 närvarande medlemmarna välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

§2
Till ordförande för årsmötet valdes Rune Hellquist och till sekreterare för årsmötet valdes Laila Hellquist.

§3
Förslag till dagordning fördrogs och godkändes.

§4
Till att justera dagens protokoll valdes Jan Nilsson och Sven-Gunnar Karlsson.

§5
Fastslogs att årsmötet var i laga ordning sammankallat.

§6
Rune Hellquist föredrog styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året. Grannsamverkans verksamhetsberättelse föredrogs av Eva Kennedy. 
Båda verksamhetsberättelserna godkändes och lades till handlingarna.

§7
Kassörens förvaltningsberättelse genomgicks av Sven-Allan Törnqvist. Den godkändes och lades till handlingarna.

§ 8 Revisorernas berättelse föredrogs av Eva Kennedy. Den godkändes och lades till handlingarna.

§ 9 Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

§10
Årsmötet beslutade att föra över årets resultat i ny räkning. 

§11
Årsmötet beslutade att medlemsavgiften skall vara oförändrad.

§12 Val

a) till ordförande på 1 år omvaldes Inga-Lill Andersson
b) till ledamöter på 2 år omvaldes Sven-Allan Törnqvist,
omvaldes Rune Hellquist,
omvaldes Eva Kennedy,
nyvaldes
Kerstin Levin
c) ledamöter med ett år kvar Laila Hellquist,
John Bylund,
Stig Karlsson
Christer Hydén
d) till suppleanter för 1 år nyvaldes Annkie Nyström
o
mvaldes Ingrid Bylund,
omvaldes Anitha Hydén,
omvaldes Bernt Persson
e) till revisor för 1 år omvaldes Jan Olof "Nole" Johansson 
f) till revisorsuppleant på 1 år nyvaldes Willy Liljegren
g) valberedning till valberedningens sammankallande valdes Eva Kennedy och styrelsen arbetar vidare för att finna ytterligare valberedare. Föreslogs att man skall skriva i utskicken till byinnevånarna, att det behövs mer folk till samhällsföreningen t.ex. till valberedningen.

§13 Övriga frågor: 
1) CJ parken var uppe till diskussion igen. Det behövs röjas sly. Föreslogs också hur man kan plantera på sluttningen.
2) Reningsverket diskuterades.
3) Det borttagna övergångsstället vid Konsum diskuterades. Samhällsföreningen lovade skriva till Vägverket och Kommunen, att vi vill ha tillbaks övergångsstället. Orsak: 90% av icke bilburna Rudabor använder övergångsstället. Kanske är det även olagligt att ta bort övergångsstället med tanke på de handikappade. Barnen som går på Kyrkans barntimme mm i Församlingshemmet samt skolbarnen använder också f.d. övergångsstället.
Magnus Blom på Spaljisten i Ruda berättade att ca 450 långtradare kör till och från Spaljisten varje år framöver. Övrig långtradartrafik (timmerbilar) har också ökat.
4) För att få mer lönsamhet med Julmarknaden behövs mer marknadsföring / annonsering

§14 Årsmötet avslutades.

Magnus Blom, platschef på Spaljisten i Ruda berättade om företaget och visade exempel på vad som tillverkas i fabriken. Efter kaffet fick vi tillfälle att gå runt i fabriken och Magnus berättade om vad som tillverkades vid de olika arbetsplatserna. En mycket intressant rundvandring blev det. Det är f.n. 17 personer som arbetar (dagtid) på fabriken. Omsättningen är ca 75 milj.kr och fabriken går med vinst.

Samhällsföreningen framför sitt tack till Magnus Blom för att 
- vi fick komma till fabriken och hålla vårt årsmöte där 
- vi blev bjudna på gott kaffe med bröd och 
- vi fick en intressant guidad tur genom fabriken

En chokladkartong och ett antal Ruda-vykort överlämnades som tack

Ruda 2004-03-15

Vid protokollet: Laila Hellquist(sekr), Rune Hellquist (v.ordf)

Justeras:            Jan Nilsson            Sven-Gunnar Karlsson