Inledning Nuläge Vision Hemsidan

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED RUDA SAMHÄLLSFÖRENING 2003.03.17 I FOLKETS HUS

§1
Rune Hellquist hälsade de närvarande välkomna och förklarade årsmötet öppnat.                                                             

§2
Till ordförande för årsmötet valdes Rune Hellquist. Till sekreterare för årsmötet valdes Laila Hellquist.

§3
Förslaget till dagordning fördrogs och godkändes.

§4
Till att justera dagens protokoll valdes John Bylund och Annkie Nyström.

§5
Fastslogs att årsmötet var i laga ordning sammankallat (mer än 8 dagar före mötet).

§6
Laila Hellquist föredrog styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året. Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

§7
Kassörens förvaltningsberättelse genomgicks av Sven-Allan Törnqvist. Den godkändes och lades till handlingarna.

§8
Revisionsberättelsen föredrogs. Den lades därefter till handlingarna.

§9
Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

§10
Årsmötet beslutade att föra över årets resultat i ny räkning. 

§11
Beslutades att medlemsavgiften skall vara oförändrad. (50:-/hushåll/år)

§1
2 Val

a) till ordförande på 1 år omvaldes Inga-Lill Andersson
b) till kassör på ett år omvaldes Sven-Allan Törnqvist
c) till ledamöter på 2 år omvaldes Laila Hellquist,
omvaldes John Bylund,
omvaldes Stig Karlsson,
nyvaldes Christer Hydén
d) ledamöter med ett år kvar Rune Hellquist,
Eva Kennedy,
Annkie Nyström
e) till suppleanter för 1 år omvaldes Ingrid Bylund,
nyvaldes Anitha Hydén,
nyvaldes Bernt Persson
f) till revisor för 1 år omvaldes Jan Olof "Nole" Johansson 
g) till revisorsuppleant på 1 år nyvaldes Willy Liljegren
h) valberedning Eva Kennedy blir sammankallande och styrelsen arbetar vidare för att finna ytterligare valberedare.

 §14 Övrigt:
1) Tekniska Förvaltningen (Peter Silak) har inkommit med förfrågan om utsmyckning med blommor i Ruda. Han vill få svar före 1/4.03. Styrelsen diskuterar vidare var och vad vi vill ha i blomsterväg (via e-post).
2) Reningsverket ( i Ruda) är i stort behov av renovering. Tekniska nämnden har inte satt av pengar till detta. Tidigast 2007 har man tänkt sig en renovering. Tekniska nämnden har fått ett vitesförläggande på 1/2 miljon kronor från Miljönämnden för sitt åsidosättande. (pengarna tillfaller staten). Samhällsföreningen lovar tillskriva Kommunen, att vi inte accepterar att orenat vatten rinner ut i Emån, utan vill ha en renovering av reningsverket med det snaraste.
3) Uppkomsten av CJ - Parken har skett via en donation till Kommunen. Parken sköts inte. Det är fullt med sly som blir allt tätare. Detta måste bort, så ytorna går att sköta. Samhällsföreningen bör tillskriva Kommunen om detta. De har verktyg för att röja bort sly.
4) Årsmötet avslutades.

Rune informerade de 14 närvarande om satsningen på Fotbollsgolf, som kommer att ske lite längre fram i vår. 

Ruda 2003-03-1
7

Vid protokollet: Laila Hellquist(sekr), Rune Hellquist (v.ordf)

Justeras:            John Bylund            Annkie Nyström