Inledning Nuläge Vision Hemsidan

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED RUDA SAMHÄLLSFÖRENING 2001.03.12 I FOLKETS HUS

§1
Inga-Lill Andersson hälsade de närvarande välkomna och förklarade årsmötet öppnat.                                                             

§2
Förslag till dagordning fördrogs och godkändes.

§3
Till ordförande för årsmötet valdes Rune Hellquist.

§4
Till sekreterare för årsmötet valdes Laila Hellquist.

§5
Till att justera dagens protokoll valdes Grey Lindström och Eva Kennedy.

§6
Rune föredrog styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året.
Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

§7
Kassörens förvaltningsberättelse genomgicks av Sven-Allan Törnqvist.
Den godkändes  och lades till handlingarna.

§8
Revisionsberättelsen föredrogs av Åke Andersson. Den godkändes och lades till handlingarna.

§9
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

§10
Beslutades att medlemsavgiften skall vara oförändrad. (50:-/hushåll/år)

§11 Val

a) till ordförande på 1 år omvaldes Inga-Lill Andersson
b) ledamöter med ett år kvar Rune Hellquist, Mairon Svensson,     Grey Lindström, Eva Kennedy
c) till ledamöter för 2 år omvaldes Sven-AllanTörnqvist, Laila Hellquist, John Bylund, Berit Laitinen, Stig Karlsson
d) till ledamöter för 1 år fyllnadsvaldes Lisa Magnell
e) till suppleanter för 1 år omvaldes Jan Samuelson
nyvaldes Ingrid Bylund
nyvaldes Jan-Olof Stahlsbo
f) till revisorer för 1 år nyvaldes Jan Olof ”Nole” Johansson och Birgitta Karlsson
g) till revisorsuppleant på 1 år omvaldes Marika Rosell
h) valberedning Jan-Olof Johansson (sammankallande)
Styrelsen fick i uppdrag att arbeta vidare för att finna ytterligare valberedare.

 §12 Övrigt:

 • Kommunen bjuder styrelsen i Samhällsföreningen på smörgåstårta tordagen den 15 mars kl 17.00 för att sedan kl 18,30 vid kommunfullmäktiges sammanträde utdelas ”Årets by i Högsby Kommun-utmärkelsen. Alla Rudabor uppmanas att komma och deltaga!

 • Stenmuren vid torget diskuterades. Det fattas alltid ”toppstenar” på muren, som då ser dålig och trasig ut. Samhällsföreningen har arbetat med detta i ca 3  år utan att få någon hjälp från kommunen. Förslag framkom om att göra iordning muren själva med kullersten i stället för kalkstensplattor. Ny kontakt tas med kommunen.

 • Dagvattenbrunnarna utmed genomfarten är för få och ligger fel, efter asfalteringen av genomfarten. Kommunen måste informeras och åtgärda detta.

 • Det finns grönområden i samhället, som inte hålls i ordning utan istället blir skräphögar för trädgårdsavfall. Detta måste åtgärdas.

 • Ruttna träd, som hotar att falla finns och måste tas om hand av kommunen, innan en olycka händer. Kommunens träd kan enskilda inte fälla p g a ansvars/försäkringsfrågor.

 • En inventering bör göras i samhället för att ta reda på allt som bör iordningställas. Lämpligt är att antingen engagera Grannsamverkan -representanterna i de 8 områdena i Ruda eller dra samman till en föreningsträff med alla föreningarna och ordna en ”Inventeringsdag” med samkväm efter. Om samhällets alla föreningar gör något, visar vi för kommunen att vi gör vad vi kan och att även de ska göra så!. Viktigt att samverka mellan föreningarna.

 • Trottoarkanterna är för höga och måste fasas av. Äldre med rullatorer kan inte komma upp eller ner från trottoarerna. Barnen kör sönder sina cyklar på de höga, skarpa kanterna. Något måste göras mot detta. Någon har läst/hört att 34:an skall åtgärdas av Vägverket i sommar mellan Blomstermåla och Högsby. Vore lämpligt att ta upp trottoarkantsproblematiken innan dess.

 • CE-parken sköts inte längre som förr. Tillskriva kommunen, som skall sköta om den.

 • ”Tyskens Hus” i Släthult förfaller mer och mer och är inte bara hemsk att se på utan också en fara. Tillskriva kommunen att åtgärda,  utdöma vite etc.

 • Hastighetsbegränsningen i Släthult  bör vara 50km/tim mot nuvarande 70 km/tim p g a alla stora timmerbilar som blir fler och fler samt att det bor små barn längs vägen. Även i andra änden av Ruda (mot Högsby) bör en hastighetsbegränsning på 50km/tim fortsätta  till sista huset dvs fram till Källgatan. Även gatulamporna bör sträcka sig dit. Tillskriva kommun/Vägverk om detta.

 • Önskemål framfördes att samhällsföreningen undersöker om det går att reducera el och oljepriserna om man går tillsamman och bildar ”grupp”. John Bylund har tidigare undersökt elpriserna för ca 2 år sedan och då fick inte grupper av medlemmar mer rabatt än enskilda. En ny kartläggning kan göras.

§13
Inga-Lill tackade de närvarande för visat intresse och kvällen avslutades med gräddtårta ,i anledning av utmärkelsen ”årets by” och kaffe från Caféet.
                                                                                                           Ruda 2001-03-12

Vid protokollet: Laila Hellquist(sekr), Inga-Lill Andersson (ordf) 

Justeras:            Grey Lindström            Eva Kennedy