Inledning Nuläge Vision Hemsidan

Verksamhetsberättelse för år 2016

Styrelsen för Ruda Samhällsförening  får härmed avge följande verksamhetsberättelse för 2015, som är föreningens 39:e år.

Ordinarie föreningsstämma hölls den 7 mars 2016i Ruda Folkets hus. 

Styresen har från årsmötet haft följande sammansättning:

Ordförande: Majlis Axelsson
Vice ordförande
: Rune Hellquist
Kassör: Sven-Allan Törnqvist
Sekreterare: Kerstin Winkler (första halvåret)
Ledamöter:
Pernilla Karlsson, Lotta Nilsson, Sven-Allan Törnqvist och John Viberg (valda för två år 2016)
Theresa Manitz, Pia Stigsdotter, Lasse Törngren och Kerstin Winkler (valda för två år 2015)
Suppleanter:
 
Rune Hellquist och Johny Johansson (valda för två år 2016)
Adjungerade:
Hasse Levin och Sune Olsson

Mötesverksamhet: Under året har 10 protokollförda styrelsemöten hållits. Theresa Manitz och Kerstin Winkler har lämnat styrelsen pga avflyttning från orten.

Den traditionella Knutsdansen i början av verksamhetsåret lockade som vanligt många barn i alla åldrar. Lennart Petersson stod för musiken till ringlekarna men tyvärr fattas en ledare som kan visa rörelserna på ett korrekt sätt. 2017 är det 70:e gången för knutsdans och till dess är ambitionen att få tag i någon professionell lekledare och göra något extra festligt.

Ruda-revyn fick som vanligt besök på premiären då alla medverkande gratulerades med blommor.

Bevakningsgruppen arbetade vidare med bevakningsturer i samhället samt att anordna informationsträffar. Tyvärr försvann gruppens kontaktperson hos polisen efter polisväsendets omorganisation vilket försvårade arbetet. Bevakningsgruppen har även kört en del turer i Högsby med omnejd. Vi har fått pengar från kommunen till skatt och försäkring, övriga bilkostnader har betalats av föreningen. Sune har även i år haft ansvaret för bilen och lagt ned mycket arbete på reparationer och skötsel. Flera bevakare behövs till bemanning av bevakningsbilen.

HSSL (Hela Sverige Ska Leva i Högsby) har fortsatt sin verksamhet bl a med att besöka byarna. Kerstin Winkler och Rune Hellquist har representerat Ruda. Vår förening har fått förfrågan om och lämnat in förslag på promenadstråk och historiska platser i samhället som kan finnas med i en turistbroschyr.

Samhällsföreningen har fortsatt arbetat med att få igång bredbandsuppkoppling via fiber i Ruda. Flera leverantörer än Högsbynät har kontaktats. Efter sommaren övertog Weronicha och Stephan Svaleng ansvaret och ett välbesökt informationsmöte hölls med Högsbynät. Därefter delades en blankett ut till samtliga hushåll där man kunde göra en bindande intresseanmälan som genererade drygt 100 anmälningar. Utrullning av bredbandet beräknas kunna börja i slutet av 2017.

Ett integrationsprojekt i form av sy-café för invandrade kvinnor har startat i Folkets hus. Kommunen har bidragit med medel till hyra och material, samt även gjort det möjligt att få överta utbytta men nyservade symaskiner från Ruda skola.

Basthultsbadet riskerar att läggas ned pga att markägaren och kommunen inte kommer överens om hyran. Föreningen har lagt mycket tid på att komma fram till en lösning men förmodligen händer inget under vinterhalvåret.

Det har förts diskussioner med Rudas motorintresserade ungdomar som med sitt bilåkande är både störande och trafikfarliga. Tankar har funnits att de kan bilda en egen förening och bedriva verksamhet under ordnade former på mark utanför samhället. Även gokartbana har diskuterats.

Lokalen på Tallåsen bygg som föreningen har disponerat hyresfritt flera år fick tömmas snabbt under våren då betalande hyresgäster visat intresse.

Trafikverket har släppt skötseln av ”Rastplats Ruda”. Föreningen har arbetat med frågan hur rastplatsen fortsättningsvis skall kunna ge service åt förbipasserande, bl a med kommunkontakter. Toalettbyggnaden som är i dåligt skick står på kommunens mark men ägs av Stop34:ans innehavare vilket gör det komplicerat att kunna öppna upp den i föreningens regi.

Aktivitetsparken har varit öppen för loppis varje lördag under juli-augusti. I övrigt har inga större arbeten gjorts i parken under året förutom städning, gräsklippning och tillsyn. Säsongen avslutades med tårtkalas i vackert höstväder men få var intresserade av detta evenemang.

Föreningen har under året deltagit i flera samrådsmöten med Ruda Folkets hus (RFH) vars verksamhet gått på sparlåga en längre tid med påföljd att ekonomin blivit kraftigt ansträngd. Alla Rudabor vill ha sitt RFH kvar och det gällde att komma på aktiviteter och användning för lokalerna. Tre aktiviteter kan nämnas där samhällsföreningen varit delansvarig; Trubadurafton, Konstutställning och Julmarknad. De gav i och för sig inga stora vinster till RFH men kan ses som marknadsföring där besökare kunde se vilken tillgång lokalerna är för bygden.

Rune Hellquist har tillsammans med styrelsen i RFH och många ideella krafter lyckats vända trenden under året och redovisar en icke obetydlig vinst. Nu hoppas vi att RFH kan utvecklas vidare, dock efter årsskiftet som Ruda Bygdegård driven av en ny ideell förening.

Januari 2017.

Undertecknad av Styrelsen